"" Welcome to my thoughts

Wednesday, October 4, 2017

ވަޒީފާ ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބު ނުވަނީކީއްވެ؟ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން އުޅޭމީހުން މުޖުތަމަޢުގައި ވަރައްގިނައިން އުޅޭތަން އަބަދުމެ ފެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޢިލްމީ އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮއްލެވޭފަދަ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ސުކޫލް ނިންމާ ނިކުންނަ ޒުވާނުން ގިނަކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވެއެވެ. އެއީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. ހަޤީޤަތުގައިވެސް ވަޒީފާ ނުލިބެނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެކަމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވެނީތޯއެވެ؟ ރައްޓެހިންނަށް ދީފައި އެހެން މީހުންނަށް ދޭނެ ވަޒީފާއެއް ނޯންނަނީކަމުގެ ތުހުމަތު ގިނައެވެ. އަބަދުމެ ވަޒީފާ ދޭފަރާތް ތަކުގެ ބޮލުގައި އެތުހުމަތު އެޅުވުމަކީ ވަރައްވެސް އާންމު ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. މި ލިއުމުގައި ބަލާލާފައި ވާނީ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް ކޮންމެހެންވެސް ކުރުން މުހިންމު ކަންތަށްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ވަޒީފާ ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބު ހޯދިދާނެ ބައެއް ގޮތްތަކަށެވެ.

ވަޒީފާހޯދުމަކީ ހަޤީޤަތުގައި އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއްނޫނެވެ. އެއީ އެކަން ރަނގަޅައް ކުރެވޭނަމައެވެ.  ވަޒީފާއަކީ ތިމާގެ ހުނަރާއި އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ޒިންމާދާރު ކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅި ބަދަލުގައި ވަކި އުޖޫރައާއި އިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް އެއްބަސްވެވޭ އިމުގެ ތެރޭގައި ވަކިފަރާތަކަށް ތިމާ މަސައްކަތްކޮއްދިނުމެވެ. އެއްވެސް މީހަކީ ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ މީހެއްނޫނެވެ. އަދި ވަޒީފާ ލިބެނީ ވަޒީފާ ހޯދާފަރާތުގެ ވިސްނުމުންނަމަ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާއަކަށް ނޫނެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލުމުން ވަނަވަރު ފޮނުވައިގެން ވަޒީފާ ލިބެނީ އާންމުގޮތެއްގައި އެންމެ %10 މީހުންނަށެވެ. މިހެންކަމުން  އިއުލާނު ކޮއްފައިވާ ކޮންމެ ވަޒީފާއަކަށް ތިމާގެ ވަނަވަރު ފޮނުވުމުން ވަޒީފާ ލިބޭނެކަމަށް ބެލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއްނޫނެވެ. ގިނަފަހަރަށް ބޮޑެތި ޒިންމާދާރު ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނަގަނީ އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށް އެނގުމެއްނެތިއެވެ. މިކަމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަބަދުމެ ބަލަމުން ދާނީ މިފަދަ މަޤާމުތަކަށް އިތުބާތު ކުރެވޭ މީހުން ލުމަށެވެ. ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ އަގު ހިފަހައްޓާނެ މީހުންނަށެވެ. މިހެންކަމުން ދެކިފަރިތަ އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތަކުން ހުށައަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން މީހަކު ވަޒީފާއަށް ހޮވުމަކީ އާމުކޮށް ފެންނަކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު %80 އިތުރެވެ. މިހެންކަމުން މުޖުތަމައުގެ ބަހުންނަމަ މިވެނި ވަޒީފާއަކީ އިއުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިންވެސް ވަކި މީހަކަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ވަޒީފާއެކޭ ބުނުމުގެ ޖާގަ ވަރައްވެސް ހަނޏެވެ.

ވަޒީފާ ހޯދަން ހަދަންވީ ކިހިނެއް؟
ވަޒީފާ ހޯދަން ތިމާ ދުއްވައިގަތުމުގެ ކުރިން ތިމާ އަކީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ކިހާ އަގެއް ހުރި މީހެއްތޯބެލުމަށް އަމިއްލަ ނަފުސު މިނާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ތިމާގެ ހުރި ހުނަރު ތަކަކީ ކޮބަތޯ ތިމާއަށް އެނގެން ޖެހެއެވެ. ޖިސްމާނީގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުން ތަކާއި ނަފްސާނީގޮތުން ތިމާ ހުރީ ކޮންހިސާބަކުތޯ ބެލެންޖެހެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ތިމާ ގަބޫލުކުރާ މިންގަޑުތަށް ނުވަތަ "އެތިކްސް" އަކީ ކޮބައިތޯ އެނގެން ޖެހެއެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ ވަޒީފާ ލިބުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ވަޒީފާ ދޭފަރާތައް ތިމާއަކީ އަގުހުރި ހިދުމަތެއް ކޮއްދެވިދާނެ ފަރާތެއް ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ތިމާއަށް ބުނެދެވޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. ތިމާ އަދާކުރާހިތްވާ ވަޒީފާތަކުގެ ލިސްޓެއް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން އެކުލަވާލުން މުހިންމެވެ. އަދި އެވަޒީފާތަކުގައި އާންމުކޮށް ބަލާ ޝަރުތުތަކާއި ތިމާއާއި އަޅާ ކިޔާލާލަން ޖެހެއެވެ. ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތަކަށް ތިމާ ހޭނެންޖެހޭ ސަބަބަކީ ބޭނުންވާ ވަޒީފާ ލިބުމަށް ހުރަހެއްވާނަމަ އެކަން ދެނެގަތުމަށެވެ. ޝަރުތު ހަމަ ނުވެގެން ވަޒީފާ ނުލިބޭ ފަދައިން "އޯވަރ ކޮލިފައިޑް" ވެގެން ވަޒީފާ ލިބުން ހުރަހަކަށް ވެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ދާންބޭނުންވަނީ ކޮން ކުންފުންނިތަކަށްތޯ ވެސް ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ. ބަރާބަރަށް މުސާރަ ދެވޭނެ ފަރާތެއްތޯއާއި، މުއައްޒިފުންގެ ކުރި އެރުމަށް މަސައްކަތް ކޮއްދޭ ފަރާތެއްތޯބަލަންޖެހެއެވެ.

ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ވަޒީފާއަށް ދާންބޭނުންނަމަ އެކުންފުނިތަކާއި ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި އުފެދުނު ތާރީހާއި އޮފީސްތަކާއި ކާރުހާނާތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ. މިފަދަ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ނުވަތަ އެކުންފުނީގައި ވަޒީފާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގާތު އެހިދާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއެއް ހުސްނުވި ކަމުގައިވިއަސް އެކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރެވިދާނެވެ. އަދި ވަޒީފާއެއް ހުސްވުމުން އެކަމަށް އެދި ވަނަވަރު ފޮނުވާފައި ސުންގަޑި ހަމަވުމުން ޖަވާބެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ގުޅާލައި އޮޅުންފިލުވަންވާނެވެ. ވަނަވަރުލިއުމުގައި އެންމެ ފަހުން އަދާކުރި ވަޒީފާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިމަނައި ބާކީ ބައި އެބީދައަށް ލިޔަމުން ގެންދިއުމުން ވަނަވަރު ބަލާމީހުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެވެ. ކުރިންވެސް ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން ރެފަރަލް ނުވަތަ ކުންފުނީގައި އުޅޭ މުއައްޒަފުންގެ ފަރާތުން "ރިކޮމެންޑް" ކުރެވޭ މީހަކަށް ތިމާވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެވެ.

އިންޓަވިއުގައި އަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއުއަށް މަދުވެގެން 5 މިނެޓްކުރިން ދިއުމާއި ރީތިކޮށް ހެދުން އަޅައިގެން ހުރުމާއި ވަނަވަރުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އަސްލު ހިފައިގެން ދިއުމަކީ ވަޒީފާހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭކަމެވެ. އިންޓަވިއު ކުރާ ހޯލަށް ވަދެ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ތިބޭމީހުންނަށް ހިނިތުންވުމާއި އެކު ބަލާލަން ޖެހެއެވެ. އޭގެ ސަބަބަކީ ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް ތިމާއަކީ މީހުންނާއި ގުޅޭ މިޒާޖުގެ މީހެއްކަން އިންޓަވިއު ޕެނަލަށް އެންގުމެވެ. އަދި އިށީނުމަށް ތަނެއް ދެއްކުމުން ނޫނީ އިށީންނަން ނޫޅޭށެވެ. ފޯނުގެ ހިފައިގެން ދާނަމަ ރިންގު ނިވާލައި ނޫނީ ސައިލެންޓް މޯޑުގައި ބޭއްވުން ވަރައް މުހިންމެވެ. އިންޓަވިއުގައި ވީހާވެސް ސާދާކޮށް ކުރާސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުން މުހިންމެވެ. އިންޓަވިއު ޕެނަލް އިންޕްރެސް ކުރުމުގެ ނިއަތުގައި ނުގުޅޭ ވަހަކަތައް ދެއްކުމަކީ އެހާ ރަނަގަޅު ކަމެއްނޫނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާ ކޮއްފައިވާނަމަ އެތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓް ނުބައިކޮއް ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެއްކިބާވާށެވެ. އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމުގެ ކުރިން ކޮއްފާނެހެން ހީވާ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ފަރިތަ ކޮއްލަން ޖެހެއެވެ. އެއީ ޖަވާބުދޭ ރާގާއި "ބޮޑީ ލޭންގުއޭޖުން" ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސައް އޮންނަ އިތުބާރު ހާމަވެގެން ދާނެވެ. އިންޓަވިއުގައި ވާހަކަ ދައްކާއިރު ކުރިމަތީގައި ތިބޭ މީހުންގެ މޫނަށްބަލާ ވާހަކަ ދެއްކުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި މެދުމިނުގެ ސްޕީޑެއް ގެންގުޅެން ޖެހެއެވެ.
އިންޓަވިއު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޖަވާބު ލިބޭނެ ދުވަހަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮއްލަން ވާނެވެ. އިންޓަވިއުއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ތިމާ ބޭނުންވާ އުޖޫރައާއި އިނާއަތްތައް އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅަންވާނެވެ. އަދި އިންޓަވިއުގައި އުޖޫރައާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކޮއްފިނަމަ ވަކި އަދަދެއް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި އުޖޫރައިގެ ރޭންޖެއް ބުނާށެވެ. އުޖޫރައިގެ ރޭންޖު ބުނުމުގައި އެންމެ ކުޑަ އަދަދު ވާންވާނީ އެވަޒީފާގައި ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޖޫރައަށެވެ. އިންޓަވިއު ނިމި ހޯލުން ނިކުތުމުގެ ކުރިން ޕެނަލިސްޓުނަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި ކުންފުންޏާއި ގުޅި މަސައްކަތް ކުރުމައް އިންތިޒާރު ކުރާވާހަކަ ހާމަ ކޮއްދިނުމަކީވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި ސަލާމް ކޮއްލާފައި ނުނިކުތުމަށް ސަމާލުވުން އެއީ މިގޮތުން ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކޮއްލަމެވެ

-->


Share/Bookmark

Friday, July 17, 2015

Eid Greetings

May Allah Almighty accept [the fast and worship] from us. May the Blessings of Almighty All be with us & our loved ones today, tomorrow, & always!


Share/Bookmark

Saturday, May 16, 2015

Leading to Identity crisis


When the constitution forbids any kinds of discrimination among Maldivian, it is surprising that some MPs who supports current government openly encourages discrimination among Maldivians. Whether a person belongs to South, North or Central region of Maldives we are referred as “Maldivian”. We all hold same passport and same national identity.  Therefore Every Maldivian who lives in Maldives is equal regardless of the region the person belongs.

Silence of the government on his remark clearly depicts government’s stance on the issue. It really is a serious issue. Today, if we don’t take it seriously, in time to come regional segregation could widespread and may go out of control.  It may lead for tribalism. Some of our neighboring countries are still struggling to come out of racial and ethnics fights.

One may believe that living in Male’, the capital of Maldives is easy, and it’s a choice. However, it is not the case. People move from one place to another for a reason. For some reason, the facilities in Male’ are far more better compared to rest of the country. It is a known fact that any part of the world's capital city is given priority on many things, be it health, medicine, economic activities and education. The one who wants better life will definitely moves to Male’. 

It is a constitutional right that anyone Maldivians can move freely to any island. No one can stop that. Furthermore, basic necessities for living are assured by the constitution. Therefore, if governing authorizes are failing to facilitate or provide what was assured, it is normal that people will raise their concerns. I agree that there must be a boundary and limit for people to raise such concerns.

I believe that MP Riyaz Rasheed MUST apologize from islanders for the irresponsible comments he made, be it politically motivated. Moreover, government and human rights commission should not be silent on it, and must guide such misguided MPs for the betterment of the nation, and encourage to accept diversity.

Share/Bookmark

Wednesday, April 29, 2015

Ali Raaja & his infamous port

We read Kannanoor Ali Raajaa story in our history books. I was told this is the port they used to start their journey towards Maldives and other parts of South Asia. 

It was not Ali Raja initiated to concur Maldives, however King fled to India due to political instability in Maldives. He landed the area called Kannanoor and met Ali Raja.

Maldives was under Ali Raja influence for nearly 4 months. It was 1752.
Gateway to enter south east asia water.
 It was Muleegey Dhon Hassan Maniku slaughtered them in the night of "Dead" and recaptured Maldives.

Share/Bookmark

Sunday, October 5, 2014

ތިމާވެށި- ކުނިގޮނޑު

ދިނޭކަޑް އެންޑް އެފްރެއިޑްގެ އަންހެން ބައިވެރިޔާ އެލިސަން ޓީލް ރާއްޖެ އައިސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ "ގޮނޑުރަށް" ނުވަތަ މާލެއާއި ކައިރި ރަށްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލާ ތިލަފުށީގެ އިތުރުން މީހުން އުޅޭ ބައެއް ރަށްތަކައް ދިއުމަށްފަހު ނަގައިފައިވާ ފޮޓޯ ތަކަކާއި ވީޑީއޯއެއް އާންމު ކުރުމާ ހަމައިން ތަފާތު ވާހަކަތަށް މީހުން ކިޔަންފެށިއެވެ. ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑީޔާގައި އޭނާއަށް ތައުރީފު ކުރުމާއި އޭނާއަށް އެއްޗެހިވެސް ކިއެވެ. ހަޤީގަތަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްލާސްޓިކް ވޭސްޓް ނުވަތަ ކުނި އުފެދޭކަމެވެ. ނަމަވެސް އެވާހަކަ މެއިންސްޓްރީމް މީޑިއާގައި ދައްކާލެއްމަދީއެވެ. ނުވަތަ އެވާހަކަ ދައްކާމީހުންނަށް އައިސްދާނެ ދެކޮޅުވެރިކަމަކާއި ހުރެ އެފަދަ ވާހަކަތަށް ލިޔަން ނުކެރެނީއެވެ. ތިލަފުއްޓައްގޮސް އެތަނުގެ ގޮނޑުގައި ހުރެ ފޮޓޯއެއް ނަގަން ނުކެރެނީއެވެ. ރާއްޖެއަކީ ތިމާވެއްޓޭކިޔައިގެން އެންމެ ގިނައިން ވާހަކަދައްކާއެއް ޤައުމެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅުވައިގެނެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ދިވެހިން އެފަދަ ވާހަކަތަށް ދައްކާވަރާއި ގާތަށްވެސް ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަށް ނާޅާކަމެވެ. ފަހަރުގައި އެފަދަ ވާހަކަތަށް ދައްކަނީ ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފަންޑެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށްވުމީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންނޫންނަމަ 5.798 km2 (2.239 sq mi) ސާފުކޮށް ނުބެލެއްޓެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތެވެ. ކުނި އުކާލުމާއި އުފުލުމަށް ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދު ތަކެއް ހަދާފައި ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ބައިސްކަލާއި ސައިކަލާއި ޕިކަޕުތަކުގައި ކުނި އުފުލަނީ އެމީހަކު ހިތަށް އެރިގޮތަކަށެވެ. އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ އަޅާލާނެ ހަމަ އެކަކުވެސް ނެތްކަހަލައެވެ. އެކަން ބަލުމާއި ތަންފީޒީ މުއައްސަސާ ތަކުގެ ވެރިންގެ ގޭގޭގެ ކުނިވެސް އުފުލަނީ ހަމަ އެއްކަލަ ހަމައެއް ލަމައެއްނެތް މީހުންނެވެ.

ޕާކު ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަކީވެސް މިދެންނެވި ފަދަ މައްސަލައެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ހޮސްޕިޓްލްތަކުގެ ކައިރީ ގައި ޓްރެފިކް ޕޮލިހުން ފޯރިއަށްތިބޭކަހަލައެވެ. މީހަކު ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް ޕާކު ކޮއްލައިފިނަމަ ވަރަށްވެސް އަވަހަށް ސްޓިކަރ ޖަހާނެވެ. އެކަމަކު މާލޭ ހުޅަނގު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޕާކުކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ކާކުހެވެ؟ އެތަނުގައި ވެހިކަލް ދޮވުމާއި ތެޔޮބަދަލުކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުމުން ފެށިގެންގޮސް ނައްތާލުމާއި ހަމައަށް ހުންނަނީއެވެ. ސްޓިކަރ ޖަހާނެ އަތެއްނެވެ. ފަތާ ސަރަހައްދަށް ތެޔޮއެޅުމުން ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށް ހީވީ އެހެންފަދަ ކަމެއް ލައިގަނެގެން ހުޅޭހެންނެވެ. އެކަމަކު މިދެންނެވި ހުޅަގު ހާބަރުގެ ބިންގަނޑަށް ތެޔޮއެޅި ބިންގަނޑު ތަޢައްޔަރު ވާއިރު އެވާހަކަ ދައްކާނެ މީހަކުނެތެވެ. ޖޫރިމަނާކުރަން އަންނާނެ އީޕީއޭގެ މީހަކު ނުވެއެވެ.


West harbour area, Male' Maldives
Share/Bookmark