"" Welcome to my thoughts: April 2009

Wednesday, April 8, 2009

When is the person modesty insulted?

Did women who accused shop assistant of taking her photo without permission overcorrected??
IF SOMEONE took a photo of you in a public place without getting your permission, would you ignore it and go on your way? Or would you confront the person, demand to see the picture and ask for an apology?

Or even, like this woman, go to the police and file a magistrate's complaint, despite the man's denials and her failure to find any such picture?

In February, Miss Simone Erasmus was in an electronics store in Paya Lebar when she noticed a shop assistant snapping pictures of her with his handphone camera.

She and her boyfriend then confronted the man and demanded that he show them the pictures of her that he had allegedly taken.

They could not find any pictures, but complained to his manager and claimed they eventually got an apology from the man.

Taking pictures in public

It is generally not against the law to take photos of people in public.

According to the law, whether a person's modesty is insulted depends on the facts and the circumstances of the case, as well as the conduct of the person taking the photograph.

Mr Edmond Pereira, 59, a criminal lawyer and former district judge, told The New Paper that if a photo was taken of a fully-dressed woman in a public place, it is hard to argue that her modesty has been compromised, or that the person taking the photograph had any intention to insult her modesty. Read more


Share/Bookmark

Friday, April 3, 2009

BUSINESS TRAVEL; On Keeping Your Foot Safely Out of Your Mouth

By PERRY GARFINKEL
Joe Romano found out on a business trip to Taiwan how close a one-syllable slip of the tongue can come to torpedoing a deal.

Mr. Romano, a partner of High Ground Inc., an emerging technology-marketing company in Boston, has been traveling to Asia for 10 years and speaks fluent Mandarin and Taiwanese. Or so he thought, until he nearly blew an important deal when he met the chief executive of a major Taiwanese manufacturer.

''You're supposed to say 'Au-ban,' which means basically, 'Hello, No.1 Boss,''' Mr. Romano explained. ''But being nervous, I slipped and said 'Lau-ban ya,' which means, 'Hello, wife of the boss.'

''So I basically called him a woman in front of 20 senior Taiwanese executives, who all laughed,'' he said. ''He looked at me like he was going to kill me because in Asia, guys are hung up on being seen as very manly. I had to keep asking them to forgive 'the stupid American' before the C.E.O. would accept my apologies.''

This is why translators are worth the investment for delicate business negotiations overseas, suggests Heike Estey, who leads cultural-sensitivity training as director of sales for Express Visa Service in Washington enjoy reading..


Share/Bookmark

Thursday, April 2, 2009

ދުނިޔެ ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް ކުޑަވެޖެއެވެ.

"ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ތިމާވެއްޓަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން" މިމާދާ ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރ ޑރ. ލިމް އިހަށްދުވަހު ބުނި ވާހަކައަކީ، އެވާހަކައެށް އަޑުއިވޭތާ ލައްކަޒަމާން ވެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އެއީ ދުނިޔެ ވަރަށްކުޑަވެއްޖެޔޭ ބުނިބުނުމެވެ.
ޑރ ލިމް ގެ މިބުނުން އޭނާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ އޭނާ މިސާލުދެއްކީ ޖީއީއޯ ގެ ރިޕޯޓަކުންނެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ސައިންސްވެރިން އެއްވެގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
މީގައި ވާގޮތުންނަމަ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން 1900 ވަނަ އަހަރު ބޮލަކަށް 7.91 ހެކްޓަރުގެ ބިންޖެހެއެވެ. އަދި 1950 ވަނަ އަހަރު 5.15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ޖެހޭއިރު 1987 ގައި މިއަދަދު ވަނީ 2.60 އަށް ތިރިވެފައެވެ. އަދި 2005 ވަނަ އަހަރު 2.02 އަށް ތިރިވެފައިވާއިރު 2030 ވަނަ އަހަރު 1.69 އަކަށް މިއަދަދު ތިރިވާނެކަމަށާއި އަދި 2050 ވަނަ އަހަރު 1.63 އަކަށް ތިރިވާނެކަމަށް ސައިންވެރިން ލަފާކޮށް ފައިވާކަމަށް މިރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިމޭރުމުން ބަލާކަމުގައި ވަނީނަމަ ދުނިޔެ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ކުޑަވެއްޖެ ދޯއެވެ.

މުއާޞަލާތާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާލިކަމުގައިވިޔަށް ބުނެވޭނީ ދުނިޔެ ކުޑަވެފައިވާކަމަށެވެ. އަރަބިކަރައިން އުފަންވެގެން އައި ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރުން މީގެ 000،30 އަހަރު ކުރިން ފޮތި ވުޖޫދަށް އުފަންވުމުން އިތުރު ހަލުއިކަމެށް ލިބިގެން ގޮސް، މީގެ 3000 އަހަރު ކުރިން ޗައިނާމީހުން ސިލްކު އުފައްދައި އޭގެ ރިޔަލުގެ އެހީގައި އިތުރު ހަލުއިކަމެށް ހޯދިއެވެ. އަދި މިދުވެލި އެއަށްވުރެ ބާރުވެގެން ދިޔައީ 1779 ގައި ސްޓީމް އިންޖީނު ދުނިޔޭގެ ވުޖޫދައް ތަޢާރަފުވުމުނެވެ. އަދި 1800 ގެ މެދުތެރޭގައި ކުރުޑު ކޮމްބިއުޝަން އިންޖީނު ތާރަފްވެ، ރިޔާތަކާއި ފަލިތަށް އުކާލައި ދަތުރުފަތުރު ހަލުވެގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިހަލުއިކަމަށް އިތުރު ދިރުމެށް 1903 ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 17 ގައި ހެނދުނު 10:35 ގައި މަތިންދާބޯޓު ތާރަފް ކުރިހިސާބުން ފެށިގެން ލިބުނެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން ދުނިޔެ ކުޑަވަމުންގޮސް މިއަދު ހެންދުނު ދިވެހިރާއްޖެއިން ސައިބޯލައިގެން ސިންގަޕޫރުން މެންދުރު ކާލައިގެން ލަންޑަނުގައި އެދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ކާލެވޭހާވެސް ދުނިޔެވަނީ ކުޑަވެފައޭ ބުނެވިދާނެއެވެ.

ހަމަ މިގޮތަށް މުޢާޞަލާތީގުޅުމަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ތުންތުން މަތިން ބުނެވެމުން އައި މެސެޖު ގަސްގަހުގެ ފަތާއި ލަކުޑިއާއި ހިލަގަނޑުގަނޑުގައި ލިޔެވި ޖަނަވާރުގެ އެހީގައި މީހުންގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރެވުނު ޒަމާނަށް ހަލުއިކަމެށް 105 އޭ.ޑީ ގައި ޗައިނާގެ މީހުން ކަރުދާސް އުފެއްދުމާއި ހަމައިން ލިބި ދަރުތުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް އައި ހަލުއިކަމާއި އެކު ހަލުއިވެގެން ދިއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ދިރުމެށް 1832 ގައި ޓެލެގޮރާފް އުފެއްދި ހިސާބުންފެށިގެން ލިބި، 1876 ގައި ފޯނުތާރަފުވުމުން ވަގުތުން ވަގުތަށް މެސެޖު ބަދަލުކުރަން ފެށުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 1824 ގައި މަންޒަރު ރެކޯޑު ކުރެވޭ އީޖާދާއި 1861 ގައި ޓީވީ އުފެއްދުމާއި 1958 ގައި ސެޓަލައިޓް ސިގުނަލް ފޮނުވުން ވެގެން ދިޔައީ ކުޑަވެގެން އައި ދުނިޔެ އިތުރަށް ކުޑަކޮށްލި ހާދިސާއަކަށެވެ.

ނަމަވެސް މިވަރަކުން އަދި ކުޑަވުން ހުއްޓުމަކަށް ނާދެވެ. 1960 ގައި މަކުނުގެ އަސަރު ފެންނަމުންގޮސް 1970 ގައި މަކުނުގެ ފައިތަށް ދިގުވާންފެށިއެވެ. ނަމަވެސް 1980 ގެ އަހަރުތަކުގައި ރަށުތެރެއަށް މަކުނު ގެ ވާތަށް ފުރައި 1990 ގައި ކަނޑުތަކާއި ޖަނގަލިތަކާއި ޤައުމުތަކާއި ބައްރުތަށް ހުރަސްކޮށް އަޅުނޑުމެން އެއާނުލާއި އުޅެން އުނދަގޫވެފައި މިވާ އިންޓަނެޓް ދުނި މުށުތެރެއަކަށް ލެވޭހާވެސް ކުޑަކޮށްލީ ކުރިން ދެންނެވި މަންޒަރާއި އަޑު އަދި 16 ވަނަ ޤަރުނުގައި އުފަންވި ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރުގެ އެހީގައެވެ.

މިހުރިހާކަމެށް މިހެން ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެންމެ ހައިރާން ކަމެށް ގެނެސްދިން އެހެން ކަމެށްވެސް މިއާއި ގުޅުގެން އުންވިއެވެ. އެއީ ކޮންކަމެށްތޯ އަހާލައިފިނަމަ އަޅުގަނޑަށް ބުނެވޭނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިހާރު އުޅެމުން ގެންދަނީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ދުނިޔެއެއްގައި ކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑު ބުނަން މިއުޅެނީ މިދުނިޔެ ކުޑަވަމުންގޮސް މިދުޔޭގައި 6 ބިލިއަށް ކުދި ކުދި ދުނިޔެވެސް ހިމެވޭ ވާހަކައެވެ. ޑރ.ލިމް ޖީއީއޯ ގެ ރިޕޯޓުން މިސާލު ދެއްކިޔަސް އަޅުގަނޑު މިސާލުދައްކާހިތްވަނީ އަޅުގަނޑާއި ތިޔަބޭފުޅާއަށްވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ލޮލަށް ފެންނަ ހަޤީޤީ ކަމަކުންނެވެ. އެއީ ފޯނުން ވާހަކަދައްކަމުން ދާއިރު ދެކަންފަތް ހުންނާނީ އުނގުރިޖަހާ ބައްދައި ލޮލުގައި ޓީވީ ފެންނަ ވައްތަރުގެ އައިނެށް އަޅައި އޮޓޯޕައިލެޓްގައި ބާރަށްދުއްވާ އުޅަނދެއްގައި ވަރަށް އަވަދިނެތިކޮށެވެ. އަޅެ މި އުޅެވެނީ އަމިއްލަ ދުނިޔެއެއްގައި ނޫންތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑު މިބުނީ ދޮގެއްތޯއެވެ؟ ދުނިޔެ ކުޑަނުވޭތޯއެވެ؟/span>


Share/Bookmark