"" Welcome to my thoughts: November 2009

Thursday, November 26, 2009

Eid Greetings

Eid-1

Wishing you all a happy, joyful, and blessed Eid inshallah.


Share/Bookmark

Saturday, November 21, 2009

Hacked emails add fuel to climate dispute

Hackers steal, release electronic data from top climate research center

WASHINGTON - Hackers broke into the electronic files of one of the world's foremost climate research centers this week and posted an array of e-mails in which prominent scientists engaged in a blunt discussion of global warming research and disparaged climate-change skeptics.

The skeptics have seized upon e-mails stolen from the Climatic Research Unit of the University of East Anglia in Britain as evidence that scientific data have been rigged to make it appear as if humans are causing global warming. The researchers, however, say the e-mails have been taken out of context and merely reflect an honest exchange of ideas.

University officials confirmed the data breach, which involves more than 1,000 e-mails and 3,000 documents, but said they could not say how many of the stolen items were authentic. Read more


Share/Bookmark

އަމިއްލައެދުން ބޮޑު މުނާފިޤު 77 މީހުން

Untitleds ދިވެހިޤައުމުގައި ތިބި އެންމެ އަމިއްލައެދުން ބޮޑު މުނާފިޤު 77 މީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ އަހާލައިފިނަމަ ދޭނީކޮން ޖަވާބެއްބާވައޭ ހިތަށް އަރައެވެ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެނގޭއެށް ކަމެށް އޮވެއެވެ. އެއީ އަބަދާއަބަދު ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައޭ ކިޔައިގެން ހަޅޭލަވާ އަޑުގަދަކުރާބަޔަކު އެއްތާކުން އެންމެ ފަސޭހައިން ފެންނާއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސްގެ އިމާރާތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޤައުމުގެ ހައްޤުގައޭ، ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައޭ، ދަރިންނާ ދަރިންގެ ހައްޤުގައޭ ކިޔައިގެ މިބައިމީހުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަމިއްލަޔަށް ޤަވާއިދެށް ހަދައިގެން ކޮންމެ މަހަކު ނަގަމުން ދާއިރުގައި ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެށްވެސް ނެތީއެވެ.

ޤައުމުގެ ސިވިލްސާވިސްއާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުންގެ މުސާރަތަށް ކުޑަކުރަމުން ދާއިރު މިބައިގަނޑުގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން މިބައިމީހުން އެއްބަސް ނުވާކަން މިއީ މިބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުކަމެށްނޫންތޯއެވެ؟

މިބައިމީހުންު ތިބެގެން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ދަށަށް ދަނިއްޔޭ، ޚަރަދުތަށް ކުޑަކުރާށޭ ކިޔައިގެން ފެލޭއިރު މިބައިމީހުންގެ މިސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ނުވާކަމީ މިބައިމީހުންގެ މުނާފިޤު ކަމެއްނޫންތޯއެވެ؟

މިބައިމީހުން މަޖުލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް އަޔަސް ނަޔަސް، ގަޑިޖެހުނަށް ނުޖެހުނަސް މިބައިމީހުންނަށް މުސާރަ ލިބެއެވެ. މިއީ މިބައިމީހުން އަމިއްލަޔަށް ޤަވައިދު ހަދައިގެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާތަށް ހަރާންކޯރުވުމެށްނޫންތޯއެވެ؟ އަދި މިބައިމީހުން މިވަރަކުން ފުއްދާލީކީ ނޫނެވެ. މިބައިމީހުންނަކީ ޢިޒާތާއި ކަރާމާތް ބޮޑުކަމުން، އެހެން އާންމު ރަށްޔިތުންނަށް ފާޑުކިޔޭ ބަޔެއްވެސް ނޫނޯލައެވެ.

އަނެއްކަމަކީ މިބައިމީހުން ބޭނުްވެއްޖެ ނަމަ ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ވަޒީރަކުވެސް ވެރިކަމުން ބާލަން ވީއެވެ. ރައީސްވެސް ރައީސް ކަމުން ދުރުކުރަންވީއެވެ. އެކަމަކު މީތަނުން ގޮލަޔަކު ރައްޔިތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބޭލޭނެ ހަމަ އެއްގޮތެށްވެސް އޮންނަ ކަމަށްނުވެއެވެ.

ޤައުމަށް މިހާ ހެޔޮއެދޭ ބަޔެށްނަމަ، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު މިހާދަށައްދާއިރު މިބައިމީހުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވީހެވެ. ދާދެ މިދާކަށް ދުވަހު މިބައިމީހުން އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރީ ޤައުމު ބަނޑަށް ޖެހޭތީއޯލައެވެ. އެކަމަކު މިބައި މީހުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާ ވާހަކަ ބުނީމާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މޭކަރަސް ފަށައި ބޮލަށް އެނބުރުން އަރައިފިއެވެ.


Share/Bookmark

Thursday, November 19, 2009

Does loyalty really has a place in politics?

Having a loyal person by is everyone’s dream, retaining loyal members is every organization’s strategy, pushing loyalist for the frontline of political arena is a plan of every nasty regime.

Does loyalty really has a place in politics? Is it wise to believe that one who gives his time and commitment are loyalist? If yes, to whom should they be loyal? People of every constituency, the party he belongs to, the nation’s constitution or his own conviction?

Theoretically, “loyalty is appropriate in relationships that demand self-sacrifice without expectation of reward” Duska 2002. So if we could frame this theory to politics, we observe that politicians often expect or demand winning hearts and minds of party members. Therefore, loyalty does not exist in politics.

Nevertheless, researcher Corvino claims that “while loyalty requires a certain degree of tolerance of short comings, it does not require absolute or complete tolerance”. Thus it allows members to break their silence, if he could believe that the party’s decision involves twisted conspiracy. If he does, another issue is that “democratic verdict” – one must agree with the majority.

Last week, the biggest indictment surfaced in the Maldives was emergence of “rat” within Dhivehi Rayyithunge Party – DRP (main opposition party led by former President Maumoon). Alhan Fahmy has been lambasted by his fellow parliamentary members of DRP by casting his vote against party ruling in no-confidence motion against Dr.Shaheedh. He was suspended from party activities and investigations which are going on. So, is he loyal to DRP and its members? According to him that he himself investigated the issue from the scratch, and had not found anyways that he could agree with DRP ruling. In fact, its worth to note that he has also agreed and signed the letter before it was sent to Majlis regarding the no-confidence vote against Dr.Shaheed.

Last Friday, speaking to DhiFM 101 programme, he said that “till the very last moment I did not decide whether I should be voting for or against DRP. And very last moment I decided to vote against party’s decision”, that means he had “moral imagination” - what would happen if he could put party’s interest before his own convictions and belief. It’s obvious that in that situation any of his decisions would involve “dirty hand”- is a situation in which even when you do the morally right thing, you have also done something morally wrong.

Since he knew that he wasn’t be voting in favour of DRP, so why did he sign the document without reproving party’s stance at first?

Can we say that he signed it just to “save his face”, if not, can’t we argue that he changed his mind due to third party influence?

Since loyalty doesn’t require absolute tolerance, he has every right to justify his stance to DRP parliamentary group as well as ordinary members.


Share/Bookmark

Saturday, November 7, 2009

ދިވެހި

މިއަދު ވިންޑޯޒް ރައިޓަރ އަޅައިގެން ދިވެހިބަހުން ބޮލޮގް އެންޓްރީއެށް ލިޔެވޭތޯ މިއުޅެނީ . މީގެ ކުރިން މިކަހަލަ ސޮފްޓްވެއަރއެށް ހުންނަ ކަމެށް ނޭނގޭ، އެކަމު އެމް އެސް އެން ބޭނުންކޮށްކޮށް މިހާރު މުސްކުޅިވަނީ. އަސްލު އެމް އެސް އެން ލައިވް އިންސްޓޯލް ކުރާއިރުގައި މީހެ ވާހަކަވެސް އޮވޭ އެކަމު ބޮލަށް ބީތާ އަރާފަ ހުންނަންޏާ ނުފެންނާނެތާދޯ.

ދެންއޮތީ މިސޮފްޓްވެއަރ ގެ ވާހަކަ… މީގައި ވަރަށް ބަލާބޮޑު ބަޔެށްކަންތަށްތަށް ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ޖުމްލަ ގޮތެށްގައި ވަރަށް ގައްޑާއޭ ބުނެވޭނި. މީތި ވަތަށް ބަލާބޮޑޭ މިބުނަނީ މީގައި ލިޔާއިރު އެއްވެސް އިބިފިއްޔެށް އެއްކޮށެށް ނުފެނޭ، އެހެންވީމަ ލިޔެވުނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލޭނެ ގޮތެށް ނުފެނޭ. ދެން އަނެށް ބަލާވެރި ކަމަކީ އަބަފިލިގޮސް އޮންނަނީ މަތީ ފޮޅުވަތުގައި ލެޑިފަ، މިހެންވީމައި އަބަފިލި ފެނުމުގައިވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ. ދެން އޮތް އަނެށްމަސަލައަކީ ދިވެހި މި ލިޔަނީ ކަނާތުން ވާތަށް، އެކަމު މީގައި ލިޔާއިރު މުޅިންވެސް މިލިޔެވެނީ ވާތުން ކަނާތަށް. އެކަމު ބެކް ސްޕޭސް ނުހެދިޔަސް ބަރާބަރަށް ބަސްތަށް އެތުރޭ.

ދެންއޮތީ ހަމަ އަބަދުވެސް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަ މިފަހަރުގެ މިވާގޮތަކީ އަދިވެސް ދިވެހި ބަހުން ނުބައިކޮށް ލިޔެވިއްޖެޔާ ނުބައި ކަމަކަށް ނުދައްކާ، ރަނގަޅަށް ލިޔުނަސް ނުބައކޮށް ލިޔުނަސް އޮންނަނީ ރަތް ރޮނގު ދަމާފަ، މިމަސަލަ ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ލިޔުނަސް ކުރިމަތިވޭ.

މީގެ ކުރިން ދިވެހިން އެންޓްރީއެއް ހިމަނަން ވެއްޖެއްޔާ ހަތްހާއްޔަށް ބުޅާ ދަރިން ބަދަލު ކުރާގޮތަށް އުޅެން ޖެހެނީ. އެއީ ވޯޑުގައި ލިޔެފަ ބްލޮގްގައި ޕޭސްޓް ކުރަން ޖެހެނީ. އަނެއްކާވެސް ބުނެވޭނީ ހިސާބައްވުރެށް ގަމާރުވަންޏާ މިހުރިހާކަހަލަ މުސީބާތެށްވެސް ކުރިމަތިވާނެޔޭ.

ދެން ކޮންމެ އަކަސް މިއޮތީ މި ދިވެހިބަހުން މި ސޮފްޓްވެއާގެ އެހީގައި މި އެންޓްރީ ލިޔެވިފައި، ދެން މީގޮލާ ޕޯސްޓް ކުރީމާ ހުންނާނެ ގޮތެށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭންގޭ… ރަނގަޅަށް ހުރިއްޔާ ވެސް ކިތަށްމެ ހާވެސް ރަނގަޅު، ގޯސްކޮށް ހުރިއްޔާ ބުނެވޭނީ ދެން ކުރާނެ ކަމެށްނެތޭ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން މިކަން ވާނެޔޭ.


Share/Bookmark

Maldivian Mujahid fighting in Pakistan

According to local media Ali Jaleel (Mus'ab Sayyid) was among one who was involved in an coordinated suicide attack unleashed in Pakistan on 27th May 2009.
At least 30 people including four officials of Inter-Services Intelligence (ISI) and 14 policemen were killed while over 300 injured, scores of them critically, in the deadliest attack that completely destroyed Rescue 15 building and partially damaged ISI headquarters on Wednesday morning.
The terror operation started at 10:21am and ended at 10:24 am and within these three minutes the attackers accomplished their task. Three terrorists also died in the shootout and the blast, the police officials said. It has been learnt that one ISI Colonel was also killed in the attack. (read more on attack)
It was the first video footage of a Maldivian involved in such deadly attack. The present of the Maldives has recently told in an interview with CNN IBN that hundreds of Maldivian were being recruited by the Taliban. And further he states that at least 12 Maldivian had died in the war being waged in Wazeeristan. However Maldivian students studying in the Pakistan has rejected the president's comment.
The president's interview were highly criticized by opposition stating that such interview will have long term impact in Maldives Tourism and stability of the country. And also they believe that the figures he has given were too high, and its just a story made by his administration to win western government.
Nonetheless this video footage confirmed that Maldivians were also being recruited by the Al-Qaida's military.

Share/Bookmark

Tuesday, November 3, 2009

I Believe in You by Don Williams

I don't believe in superstars,

Organic food and foreign cars.

I don't believe the price of gold;

The certainty of growing old.

That right is right and left is wrong,

That north and south can't get along.

That east is east and west is west.

And being first is always best.

But I believe in love.

I believe in babies.

I believe in Mom and Dad.

And I believe in you.

Well, I don't believe that heaven waits,

For only those who congregate.

I like to think of God as love:

He's down below, He's up above.

He's watching people everywhere.

He knows who does and doesn't care.

And I'm an ordinary man,

Sometimes I wonder who I am.

But I believe in love.

I believe in music.

I believe in magic.

And I believe in you.

Well, I know with all my certainty,

What's going on with you and me,

Is a good thing.

It's true, I believe in you.

I don't believe virginity,

Is as common as it used to be.

In working days and sleeping nights,

That black is black and white is white.

That Superman and Robin Hood,

Are still alive in Hollywood.

That gasoline's in short supply,

The rising cost of getting by.

But I believe in love.

I believe in old folks.

I believe in children.

I believe in you.

But I believe in love.

I believe in babies.

I believe in Mom and Dad.

And I believe in you.

Lyrics from CowboyLyrics.com


Share/Bookmark